USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), kojima se zasniva pravni/ugovorni odnos između pravnog lica:

●  NIKOLA DRAZIC PR, SEEN TEAM 

●  Ulica Cocina 12, Beograd-Zvezdara, Srbija

●  MB: 65847639

●  PIB: 112064957

●  Pretežna delatnost: 6312- Web portali 

●  Web adresa: www.enabavka.rs

●  Broj telefona: +381637084005

●  Email: kontakt@enabavka.rs

Koje je nosilac prava autorskog dela nad koriscenjem naziva internet domena www.enabavka.rs i pod čijom je kontrolom internet portal koja se prikazuje na istoj internet adresi (u daljem tekstu: „Platforma“) i Korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

„Klijent“ – pravno lice koje je iz delatnosti HORECA industrije (hotel, restoran, kafić), kao i pravno lice koje se bavi drugom delatnošću.

„Distributeri“ – pravno lice koje pruža usluge snabdevanja robe u HORECA sektoru

„Platforma“ – internet platforma www.enabavka.rs koja je pod kontrolom nosioca prava autorskog dela Nikola Drazic PR, Seen Team, Beograd, ul.Cocina 12, Zvezdara MB:65847639, PIB: 112064957, koji svoju poslovnu delatnost obavlja na internetu, putem Platforme, a koja se bavi posredovanjem u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa između Klijenata i Distributera.

„Korisnici“ – zajednički naziv za Klijente i Distributere.

„Nalog“ – profil Korisnika koji on svojevoljno registruje i kreira na Platformi u skladu sa uslovima i uputstvima koje određuje Platforma, a koji su definisani ovim Uslovima.

„Servis“ – usluge koje pruža Platforma, a koje se sastoje u omogućavanju Klijentima i Distributerima da kreiraju svoje Naloge na Platformi, preko kojih će ostvariti brže, lakše i efikasnije međusobno povezivanje, a sve u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa između Klijenata i Distributera.

„Politika privatnosti“ – Opšti akt Platforme i kao prilog sastavni deo ovih Uslova, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Platforma u svojstvu Rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

1. UVODNE ODREDBE

1.1 Da bi Korisnici pristupili Platformi i mogli da koriste usluge Platforme, neophodno je da pročitaju ove Uslove i Pravila privatnosti i da prihvate ove Uslove čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

1.2 Platforma može promeniti uslove i pravila korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Platforme, ili u nekim drugim slučajevima, uz objavljivanje izmena na Platformi, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. 

1.3 Platforma pruža Servis korisnicima u cilju postizanja njihovog poslovnog odnosa (u oblasti HORECA sektora i/ili promocije proizvoda i/ili usluga )koji se ogleda u posredovanju između Klijenta i Distributera kako je ovim uslovima predviđeno.

1.4 Korisnički Nalog na Platformi u cilju korišćenja Servisa mogu kreirati samo punoletna lica, pa Korisnici prihvatom ovih uslova potvrđuju da ispunjavaju ovaj uslov.

2. KREIRANJE NALOGA DISTRIBUTERA

2.1 Kreiranje naloga se sastoji od registracije i unosa obaveznih podataka Distributera.

2.2 Obavezni elementi koji se popunjavaju/dostavljaju da bi Distributer kreirao Nalog:

 • Logo firme
 • Pun naziv firme
 • Maticni broj firme
 • PIB firme
 • Adresa firme I postanski broj 
 • Grad
 • Drzava
 • Kontakt telefon 
 • Email firme
 • Minimalna „ korpa“ dostave
 • Cena dostave
 • Link ka sajtu
 • Informacije o delatnosti firme
 • Radno vreme firme 
 • Vreme porucivanja robe 
 • Vreme isporuke robe
 • Kontakt telefon „Call centra“
 • Lozinka

2.3 U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Distributera, potrebno je da lozinka bude jaka, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka platforme je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

2.4 E-mail adresa se verifikuje. E-mail se verifikuje na način što Distributeru stiže link, preko koga se vrši potvrda. 

2.5 Saradnja izmedju Platforme I Distributera ce biti ugovorena posebnih ugovorom o saradnji u skladu sa zakonima Republike Srbije.

3. KREIRANJE NALOGA KLIJENTA 

3.1 Kreiranje naloga se sastoji od registracije obaveznih podataka Klijenta.

3.2 Obavezni elementi koji se popunjavaju/dostavljaju da bi Klijent kreirao Nalog:

 • Naziv firme 
 • Tacan naziv ugostiteljskog objekta
 • Adresa ugostiteljskog objekta
 • Opstina
 • Grad
 • Email adresa
 • Kontakt telefon objekta
 • Sluzbeni kontakt telefon za porucivanje robe
 • Maticni broj firme 
 • Lozinka

3.3 U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Klijenta, prilikom registracije Naloga, potrebno je da lozinka bude jaka, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka platforme je da se lozinka sastoji iz neopravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

3.4 E-mail adresa se verifikuje. E-mail se verifikuje na način što Klijentu stiže link, preko koga se vrši potvrda.

3.5 Klijent može koristiti kreiran nalog samo za jedan objekat – lokal, dok u slučaju da Klijent ima više objekata, kreira više naloga.

PRAVA PLATFORME 

4.1 Korisnici su odgovorni za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja i fotografija koje postavljaju na Platformu, te Platforma nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima.

4.2 U smislu prethodnog stava, Korisnici se obavezuju da, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za zaštitu autorskog prava na sadržaju i/ili fotografijama i/ili zahtev za naknadu štete prema Platformi, stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog neovlašćenog korišćenja autorskog dela.

4.3 Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava Platforme (u daljem tekstu: „Prava“) na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Platforme, pripadaju Platformi kao nosiocu i kao takva se ne prenose na Korisnike.

5. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1 Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnici se obavezuju da koriste usluge (Servis) Platforme, preduzimaju aktivnosti na Platformi i aktivnosti u međusobnoj interakciji sa drugim Korisnicima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2 Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnici se naročito obavezuju da:

– se pridržavaju i poštuju Politiku privatnosti Platforme, kao i sve uslove koje predviđa Platforma

– poštuju prava, interese i bezbednost drugih Korisnika

– izvršavaju svoje obaveze predviđene ovim Uslovima

– neće zloupotrebiti poverljive informacije

– neće uznemiravati ili diskriminisati druge Korisnike na bilo koji način

– neće falsifikovati svoj ili tuđi identitet

– će pružati samo tačne i istinite informacije

– su odgovorni za sadržaj koji postavljaju na Platformi

– neće objaviti sadržaj koji je u suprotnosti sa važećim zakonom ili drugim važećim propisom Republike Srbije

– neće objavljivati eksplicitan ili pornografski sadržaj, ili koji je uvredljivog karaktera

– neće objavljivati sadržaj koji čine nepotpune, lažne, ili netačne informacije o bilo kojoj osobi, proizvodu, ili usluzi

– neće objavljivati sadržaj koji sadrži viruse koji mogu da oštete bilo koji sistem

– neće objavljivati sadržaj koji može da šteti poslovanju i/ili ugledu Platforme

– će poštovati poverljivost i privatnost drugih Korisnika

– neće otkrivati informacije, ili dokumente do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Platforme

– će komunicirati sa ostalim Korisnicima Platforme putem inbox-a, a koja komunikacija je bliže regulisana u članu 8. ovih Uslova, na način propisan ovim Uslovima

– neće koristiti robote, pauke, i druga autorizovana sredstva za pristupanje Platformi

– neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili može biti veliko opterećenje za funkcionisanje Platforme

– neće kopirati, menjati, ili javno prikazivati bilo koji sadržaj drugih Korisnika koji se nalazi na Platformi, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Platforme i Korisnika na kojeg se odnosi predmetni sadržaj

– neće ometati, ili pokušati da ometaju pravilan rad Platforme, Servisa, ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Platforme

– neće ni na koji način javno objavljivati, činiti dostupnim fotografije ekrana (print screen) bilo koje stranice Platforme, a naročito neće ni na koji način javno objavljivati, činiti dostupnim trećim licima prepiske/tekstualne poruke, odnosno komunikaciju sa drugim Korisnicima iz Inbox-a.

6. FUNKCIONISANJE SERVISA PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE KLIJENTA

6.1 Nakon kreiranja naloga Klijent pretrazuje zeljene proizvode od Distributera u pretrazivacu.

6.2 Klijent bira zeljeni proizvod od Distibutera kao I zeljenu kolicinu I salje svoju porudzbinu

6.3 Ukoliko je Klijent odabrao robu od vise Distributera, naziv svih Distirbutera je naznacen na svakom proizvodu koji porucuje.

6.4 Ukoliko Klijent ima odredjenu poruku za jednog ili vise Distibutera, ima mogucnost putem inboxa da prosledi poruku jednom ili vise Distributera. 

6.5 Prilikom porucivanja robe, Platforma sortira porudzbinu za jednog ili vise Distributera u zavisnosti od porucenih proizvoda I salje porudzbinu. 

6.6 Ukoliko prilikom odabira proizvoda Klijent nije ispunio minimalnu korpu dostave, u ukupnom iznosu ce mu biti prikazana I cena dostave od jednog ili vise Distributera. 

6.7 Ukoliko Klijent zeli da ponisti poslatu porudzbinu, potrebno je da kontraktira Distirbutera, cije informacije moze naci pod DOBAVLJACI u padajucem meniju Platforme.

6.8 Platforma nije odgovorna za porudzbinu koja je pogresno poslata od strane Klijenta.

6.9 Cene proizvoda koje reklamira Distributer na platformi bice vidljive svim Klijentima, osim ukoliko Distributer I Klijent nemaju prethodno sklopljen dogovor o rabatu I/ili specijalnoj ceni. 

6.10 Rabati I/ili specijalne cene ce biti prikazane svakom Klijentu posebno na Platformi. 

7. FUNKCIONISANJE SERVISA PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE DISTRIBUTERA

7.1 Nakon kreiranja naloga Distributeri postavljaju svoje proizvode I robu na Platformu. 

7.2 Distibuteri imaju mogucnost da daju Rabat ili da postave specijalnu cenu na odredjene proizvode ka odredjenim Klijentima po prethodnom dogovoru izmedju obe strane. Ukoliko Distributer da rabat ili specijalnu cenu odredjenom Klijentu, na platformi ce biti prikazana unapred ugovorena cena. 

7.3 Distributer ima mogucnost da na Platformi postavi AKCIJU na zeljene proizvode. Nakon postavljanja akcije, ona ce biti vidljiva na pocetnoj strani Platforme. 

7.4 Distributer ima mogucnost I pravo da menja cene proizvoda koje reklamira na Platformi. 

7.5 Distributer je duzan da sve podatke odrzava tacnim I azurnim. 

7.6 Platforma ne daje nikakve garancije niti obecanja da podaci zaista I jesu tacni I azurni, stoga ne moze da snosi nikakve posledice I odgovornosti proistekle iz pretpostavke Korisnika. Ukoliko primetite nelogicnosti ili nepravilnosti molimo Vas da nas o tome obavestite. 

7.7 Cene proizvoda na platformi su izrazene u RSD sa PDV u zavisnosti od Distributera sa vidljivom oznakom. 

8. KOMUNIKACIJA IZMEĐU KORISNIKA (INBOX)

8.1 Klijent ima opciju da posalje poruku Distributeru putem inboxa prilikom porucivanja robe. za čiji sadržaj odgovara isključivo Klijent, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

8.2 Korisnici mogu da razmene brojeve telefona, elektronsku poštu, ili da komuniciraju putem drugih komunikacionih kanala, u kom slučaju se komunikacija između Korisnika vrši izvan Platforme, isključivo na odgovornost Korisnika.

8.3 Tekstualne poruke koje Klijent salje ne smeju da sadrže sadržaj koji je uvredljiv, omalovažavajući, zastrašujući, ili diskriminišući po osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, nacionalnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla, ili invaliditeta.

8.4 Prilikom pisanja tekstualnih poruka, Korisnici su obavezni da se pridržavaju pravila ponašanja detaljno regulisanih u članu 5. ovih Uslova.

8.5 Platforma ima pristup komunikaciji između Korisnika i uvid u tekstualne poruke koje Klijent salje Distributeru, a sve u cilju utvrđivanja mogućeg postojanja prevare, zloupotrebe Platforme, prouzrokovanja štete, ili u druge svrhe ukoliko Platforma smatra da za time postoji potreba.

9. ODGOVORNOST I PRAVA PLATFORME I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI PLATFORME

9.1 U slučaju da Klijent porucuje robu od Distributera, Korisnici su saglasni da je odnos/poslovna saradnja/ugovorni odnos koji nastane između Klijenata i Distributera (u daljem tekstu: „Odnos“) isključivo Odnos između njih samih, odnosno da Platforma nema status ugovore strane u odnosima između Korisnika.

9.1.1 U skladu sa prethodnim stavom, Platforma ne garantuje, niti odgovara za uspostavljanje ili neuspostavljanje poslovnog ili bilo kog drugog odnosa između Korisnika, kao ni za izvršavanje njihovih međusobnih obaveza proisteklih iz takvog Odnosa, već vrši samo usluge posredovanja između Korisnika, a u cilju povezivanja Korisnika sa sličnim poslovnim ciljevima i potrebama.

9.1.2 Ovi Uslovi ne stvaraju partnerstvo, zajedničko ulaganje, agencijski, ili radni odnos između Korisnika i/ili Korisnika i Platforme.

9.1.3 Klijenti su odgovorni za izvršavanje obaveza plaćanja prema Distributerima relevantnim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije koji proističu iz pravnih poslova koje budu sklapali sa Distributerima. 

9.2 Platforma ne garantuje, niti odgovara za uspostavljanje ili neuspostavljanje poslovnog ili bilo kog drugog odnosa između Korisnika, kao ni za izvršavanje njihovih međusobnih obaveza proisteklih iz takvog Odnosa, već vrši samo usluge posredovanja između Korisnika, a u cilju povezivanja Korisnika sa sličnim poslovnim ciljevima i potrebama.

9.3 Ukoliko Korisnik prouzrokuje štetu drugom Korisniku, vezano za servis Platforme, dovođenjem u zabludu, prevarom, povredom prava na privatnost ili bilo koji drugi način, Platforma ne odgovara za tako prozurokovanu štetu.

9.4 Platforma ima pravo da direktno, ili preko trećeg lica, vrši provere koje smatra neophodnim za validaciju identiteta Korisnika, te ima pravo da zahteva od Korisnika po potrebi i druge podatke pored onih predviđenih za registaciju Naloga.

9.5 Platforma ima pravo da blokira, ograniči pristup, ili obriše Nalog Korisnika, ukoliko ne dobije dodatne informacije neophodne za validaciju identiteta Korisnika.

9.6 Platforma ima diskreciono pravo da obriše Nalog Korisnika i u sledećim slučajevima:

– ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju

– ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima I/ili ugovorima.

– ako utvrdi da Korisnik ne postupa u skladu sa pravilma ponašanja iz člana 5. ovih Uslova

– ako Korisnik prestane da plaća naknadu za koriscenje Platforme prema tarifi na koju se obavezao

– ako Korisnik ne plati naknadu u predviđenom roku

– ako uvidom u komunikaciju Korisnika Platforma utvrdi da je Korisnik postupao suprotno članu 8. stav 8.3. ovih Uslova

– ako Korisnik prekrši bilo koju drugu odredbu ovih Uslova

– ako Platforma utrvdi da ponašanje i/ili sadržaj Korisnika ima tendenciju da ošteti reputaciju Platforme i/ili nanese bilo koji vid štete Platformi

– iz drugih razloga za koje Platforma nađe da su opravdani ili celishodni

9.7 Ukoliko Platforma obriše Nalog Korisnika iz nekog od prethodno navedenih razloga, Korisnk nema pravo da se ponovo registruje za korišćenje Servisa Platforme. Platforma u tom slučaju može da blokira adresu elektronske pošte Korisnika i Internet protokol adresu (IP adresa) kako bi sprečila dalje registrovanje.

9.8 Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Platformi, Platforma ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

9.10 U slučaju bilo kakvog spora, Platforma ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Platformi i/ili informacije koje se odnose na Korisnike, uključujući i poruke, odnosno tekstualne poruke poslate od strane Klijenta Distributeru putem Platforme. 

10. REŠAVANJE SPORA SA PLATFORMOM

10.1 Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Platformom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

10.2 Korisnici i Platforma su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnimm putem, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešavanje spora ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu, Republika Srbija.

10.3 Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Platforme, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Platforme, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike srbije koji regulišu materiju ovih Uslova.

11. REŠAVANJE SPORA SA DRUGIM KORISNICIMA

11.1 Ukoliko nastane/postoji spor između samih Korisnika ili Korisnika i trećih lica, a Platforma ima samo ulogu posrednika između Korisnika, Korisnici su saglasni da Platforma nema obavezu umešača na strani Korisnika, niti je Platforma obavezna da na bilo koji način učestvuje u rešavanju takvog spora, shodno odredbama ovih Uslova.

11.1.1 U slučaju postojanja prethodno navedenog spora, Korisnici se obavezuju da ne navode podatke Platforme u svojim zahtevima, niti na bilo koji način čine javno dostupnim podatke Platforme, Servisa i ovih Uslova, osim ako ih imperativne norme pozitivnopravnih propisa Republike Srbije na to obavezuju.

12. DEAKTIVACIJA NALOGA OD STRANE KORISNIKA

12.1 Deaktiviranje Naloga podrazumeva trajno brisanje Naloga sa Platforme, čime se onemogućava Korisniku da dalje koristi Servis.

12.2 Deaktiviranje Naloga podrazumeva i raskid pravnog/ugovornog odnosa iz Uslova poslovanja, koji ima dejstvo pro futuro.

12.3 Platforma ima pravo da zadrži neke od ličnih podataka Korisnika, a u cilju izvršavanja svojih obaveza i drugih zahteva koje ima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

12.4 Platforma ima pravo da deaktivira Nalog Korisnika, u slučajevima i na način predviđen članom 10 ovih Uslova.

12.5 Deaktiviranje Naloga od strane Korisnika ne obuhvata nužno i brisanje informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji su se nalazili na Nalogu Korisnika ili se odnose na radnje Korisnika u vezi Servisa Platforme, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

13. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

13.1 Platforma koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa politikom privatnosti.

13.2 Korisnici koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni od strane Platforme na način regulisan u Politici privatnosti, ne mogu koristiti Servis Platforme, odnosno stupanje u pravni/ugovorni odnos Korisnika sa Platformom u smislu Uslova korišćenja, uslovljen je prihvatom i Politike privatnosti, koja je prilog i sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

13.3 Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u cilju korićenja u svrhe marketinga, Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa politikom privatnosti.

13.4 Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

13.5 Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Platformi prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a platformi je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovih informacija u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije nadležni državni organ.

14. OBEŠTEĆENJE

14.1 Korisnici se obavezuju da, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova od strane Korisnika, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja Servisa i/ili u vezi sa korišćenjem Servisa, stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

15. BEZBEDNOST NALOGA

15.1 Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svog Naloga i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju u okviru njihovog Naloga, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa Nalozima.

15.2 Korisnici su dužni da obaveste Platformu čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup njihovom Nalogu ili posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti Naloga i/ili Platforme.

15.3 Korisnici su obavezni da učine sve što je moguće kako bi zaštitili svoj Nalog, odnosno onemogućili neovlašćeni pristup Nalogu i/ili narušavanje bezbednosti.

15.4 Platforma ne odgovara za radnje i/ili propuste Korisnika, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja je nastala kao posledica takvih radnji i/ili propusta.

15.5 Korisnici su isključivo odgovorni za lozinku svog Naloga i ne smeju je deliti sa drugima. Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Nalogu Korisnika, usled neuspeha Korisnika da obezbede svoju loziknku, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

16. KORISNIČKI SERVIS

16.1. Korisnici se mogu za sve informacije obratiti korisničkom servisu Platforme koja pruža usluge podrške, i to na sledeće kontakt podatke:

Email: kontakt@enabavka.rs

Kontakt telefon: +381637084005

17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Platformom stupaju dobrovoljno.

17.2 Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Platforme i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

17.3 Prihvatom opisanim u stavu 17.1 i 17.2 ovog člana Uslova, smatra se da je pravni/ugovorni odnos između Platforme i Korisnika zaključen.