Politika privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) korisnici se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane platforme Enabavka, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost korisnika da Rukovalac može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

1.2. Platforma koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnonso podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa politikom privatnosti.

1.3. Registracijom naloga korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ove uslove, kao i da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka, kako je Politikom privatnosti propisano.

1.4. Korisnik izjavljuje da je pre registacije naloga i prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz uslova korišćenja, koji se mogu pronaći na linku www.enabavka.rs/uslovi-koriscenja 

1.5. Internet platforma Enabavka koja se prikazuje na internet adresi www.enabavka.rs je pod kontrolom  Nikola Drazic PR,  SeenTeam  Beograd, ul. Cocina 12 Republika Srbija, PIB: 112064957, Matični broj: 65847639 (u daljem tekstu: Rukovalac) koji je nosilac prava autorskog dela 

2.  ZNAČENJE POJMOVA

2.1. Termini koji su korišćeni u Politici privatnosti, imaju sledeća značenja:

● RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.4. kao vlasnik i administrator platforme i čiji je pojam i delatnost definisan uslovima korišćenja, koji obrađuje podatke 

● KORISNIK – korisnik servisa čiji je pojam definisan uslovima korišćenja na koga se podaci odnose, odnosno pravno lice čiji se podaci  obrađuju

● PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje  korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka  koji se na njega odnose

● NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova iz tačke ovlašćeno zakonom.

● POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem zakona i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom

3. RUKOVALAC PODACIMA

3.1. Rukovalac podacima je Nikola Drazic PR,  SeenTeam , Beograd, Republika Srbija, PIB: 112064957, Matični broj: 65847639, bliže definisano članom 2.1. tačka 1, sa sledećim kontakt podacima:

● Adresa: ulica Cocina 12, Zvezdara

● Email: kontakt@enabavka.rs

● Telefon: +381637084005

3.2. Preduzetnik člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke  prikupljene od korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.

3.3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa  zakonom i bila u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika.

4. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Uslovima korišćenja, zakonskih obaveza odnosno drugih legitimnih razloga i razloga unapređenja i efikasnijeg rada servisa, a na osnovu datog pristanka korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o  korisnicima.

4.2. Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke Distributera:

4.2.1. Podaci čije je dostavljanje/obrada obavezna:

 • Logo firme
 • Pun naziv firme
 • Maticni broj firme
 • PIB firme
 • Adresa firme I postanski broj 
 • Grad
 • Drzava
 • Kontakt telefon 
 • Email firme
 • Minimalna „ korpa“ dostave
 • Cena dostave
 • Link ka sajtu Distributera
 • Informacije o delatnosti firme
 • Radno vreme firme 
 • Vreme porucivanja robe 
 • Vreme isporuke robe
 • Kontakt telefon „Call centra“

4.3. Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke KLIJENTA:

4.3.1. Poslovni podaci Klijenta čije je dostavljanje obavezno:

 • Puno ime pravnog lice
 • Maticni broj pravnog lica 
 • Puno naziv ugostiteljskog objekta 
 • Adresa I grad ugostiteljskog objekta 
 • Kontakt telefon objekta
 • Kontakt telefon za nabavku 
 • Email adresa 
 • Korisnicko ime 
 • Lozinka 

4.3.4. Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ostvarenim kontaktima između Klijenata i Distributera, poslatim porukama preko platforme od strane Klijenta prema Distributeru. 

4.3.5. Podaci iz člana 4.3.4. se koriste u svrhu vođenja evidencije koja je dostupna na nalogu svakog Korisnika, i koja je vidljiva samo pristupiocima naloga.

4.3.6. Evidencija iz člana 4.3.5. sadrži sledeće informacije:  uvid u poslate poruke Klijenta prema Distributeru I sadrzina poruke, arhiva porucene robe Klijenta, uvid u rabate I specijalne cene Distributera ka Klijentu, Akcijske I/ili svi vidovi cena I informacija proizvoda na Platformi


4.4.1. Klijenti su dužni da poštuju pravila ponašanja pri komunikaciji porukama sa Distributerima pri porucivanju robe putem Patforme u skladu sa Uslovima korišćenja.

4.4.2. Rukovalac ima uvid u poslate poruke i njihov sadržaj u svrhu kontrole poštovanja pravila iz Uslova korišćenja.

4.6. Uz saglasnost Korisnika odnosno posetioca vebsajta, Rukovalac koristi kolačiće (cookies)u cilju obezbeđenja efikasnijeg pretraživanja, personalizacije sadržaja, unapređenja rada servisa, oglašavanja i analize saobraćaja.

5. SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1. Podatke iz člana 4, obrađujemo:

● na osnovu potreba za ostvarivanje ugovornog odnosa između Rukovaoca i Korisnika, kako je Uslovima korišćenja predviđeno, 

● na osnovu pristanka datog od strane Korisnika, koji može imati zasebnu formu ili biti integrisan u Politiku privatnosti čijim prihvatanjem se saglasnost smatra datom, 

● po drugim zakonom predviđenim uslovima prema kojima je Platforma obavezna da prikuplja, skladišti o obrađuje podatke Korisnika.

5.2. Obradu podataka iz člana 4 vršimo u sledeće svrhe:

● Ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Korisnika po Uslovima korišćenja

● Radi omogućavanja obavljanja servisa  Platforme

● Radi ispunjavanja zakonom propisanih obaveza

● Radi pribavljanja informacija o utiscima Korisnika u vezi sa radom platforme

● Radi informisanja Korisnika o radu same platforme, novostima, izmenama opštih akata – Uslova korišćenja, Politike privatnosti I cenovnika I informacija reklamiranih proizvoda na Platformi. 

● Radi unapređenja rada Platforme

● U druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Politikom privatnosti

● U druge svrhe u skladu sa zakonom

5.3. Obrada u druge svrhe

5.3.1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Platforma, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

● da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade

● okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između rukovaoca i lica na koje se podaci odnose

● prirodu podataka, a posebno da li se obrađuju posebne vrste podataka o ličnosti 

● moguće posledice dalje obrade za lice na koje se podaci mogu odnositi

5.4. Svrha obrade podataka čije dostavljanje nije obavezno, predstavlja unapređenje rada servisa, kao i postizanje što boljeg rejtinga Distributera u rezultatima pretrage, kao i davanje što većeg nivoa sigurnosti Klijentu prilikom odabira Distributera sa kojim će uspostaviti kontakt.

5.5. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci  koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

6. PRISTANAK

6.1. Pristanak dat od strane Korisnika može biti u zasebnoj formi ili integrisan u Politiku privatnosti, kao celinu, na način da čini njegov poseban deo, označen članom 6, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je u okviru predmetnog člana opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.


6.2. Korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim.


6.3. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.


6.4. Pristanak se smatra datim za sledeće obrade podataka:

● Podaci čije je dostavljanje obavezno iz člana 4.2.1. ukoliko osnov za obradu istih nije izvršenje ugovornih obaveza iz Uslova korišćenja, kao i ispunjavanje zakonskih obaveza Rukovaoca.

6.5. Korisnik ima pravo da opozove pristanak za obradu koja se bazira isključivo na pristanku kao osnovu, u svakom trenutku, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva, obaveštavanjem Rukovaoca na kontakt podatke označene u poglavlju „Kontaktirajte nas“ na Platformi.  .

6.6. Pristanak dat konkludentnom radnjom

6.6.2. Ostavljanjem podataka Korisnik se konkludentnom radnjom saglašava sa obradom i javnim publikovanjem takvih podataka na način koji je karkaterističan za tu vrstu objave i radnja samoinicijativne objave se ima smatrati datim pristankom na obradu u skladu sa Uslovima koriscenja I Politikom privatnosti Platforme.

6.7. Pristanak za slanje newsletter-a

6.7.1. Popunjavanjem aplikacije za prijem newsletter-a na za to predviđenom mestu, od strane Rukovaoca, Korisnik ili bilo koji drugi posetilac vebsajta se saglašava sa obradom njegove email adrese u svrhu slanja predmetnog periodičnog dokumenta.

6.8. Pristanak za korišćenje kolačića – cookies

6.8.1. Pristanak za prikupljanje podataka iz člana 4.6. daje se posebnom izjavom sadržanom na posebnom prozoru – stranici Platforme, gde su korisnici i posetioci vebsajta upoznati sa svrhom obrade podataka

7. PRAVA KORISNIKA 

7.1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama

7.1.1. Rukovalac je obavezan da na na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:

● identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i Administratora Platforme nadležnog za komunikaciju sa Korisnicima

● svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu

● postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes

● primaocu, odnosno grupi primalaca podataka , ako oni postoje

● činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o poslovanju Korisnika na Platformi u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

● roku čuvanja podataka Korisnika na Platformi ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje

● postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka i, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka

● postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva

● pravu da se podnese pritužba Povereniku

7.1.2. Na zahtev iz člana 7.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

7.2.   Pravo na ispravku i dopunu

7.2.1. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke  dopuni

7.2.2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika, isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam.

7.2.3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

7.3. Pravo na brisanje

7.3.1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev korisnika bez nepotrebnog odlaganja  podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

● podaci  više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani

● Korisnik na koga se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu

● podaci o Korisniku su nezakonito obrađivani

● podaci o Korisniku moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca

● podaci o Korisniku su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona

7.4. Pravo na ograničavanje obrade

7.4.1. Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Uslovima koriscenja I Politikom Privatnosti Platforme, kao i iz drugih zakonskih razloga.

7.6. Pravo na prigovor

7.6.1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka  koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o Korisniku koji je podneo prigovor, 

7.6.2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.6.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

8. SKLADIŠTENJE PODATAKA KORISNIKA

8.1. Podaci o ličnosti korisnika iz člana 4, biće skladišteni na za tu svrhu zakupljenom uslužnom memorijskom prostoru – Cloud-u

9. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA

9.1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa zakonom.

9.2. Rukovalac je ovlašćen da u svrhu praćenja statistike u vezi posećenosti Platforme, promociji platforme, kao i omogućavanja što efikasnije vidljivosti i pronalaženja ciljne grupe posetilaca, koristi servise namenjene za tu svrhu što porazumeva, bez ograničenja, i servise Google Analytics i Facebook Pixel.

9.3. Subjekti iz članova 9.1. i 9.2 mogu biti angažovani od strane Rukovaoca i u svojstvu Obrađivača podataka, s tim što Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebe tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Uslovima koriscenja I Politikom privatnosti platforme i da se obezbedi adekvatna zaštita podataka Korisnika.

10. BEZBEDNOST PODATAKA

10.1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka korisnika, Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka  i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika.

10.2. . Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

10.3. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Platformi prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a platformi je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbedjivanje illi razmena Korisnikovih  informacija.

11. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

11.1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti.

11.2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi podataka koja može da proizvede rizik po prava i slobode Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

11.3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

● opis prirode povrede podataka Korisnika, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka Korisnika čija je bezbednost povređena

●Kontakt podatke Korisnika od koga se mogu dobiti podaci o povredi.

● opis mogućih posledica povrede

● opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica

11.4. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi podataka Korisnika koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti istog na koga se podaci odnose.

11.5. Obaveštenje Korisniku iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.

11.6. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:

● je preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke Korisnika čija je bezbednost povređena

● je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka Korisnika sa visokim rizikom za prava i slobode istog na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za tog Korisnika

● bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja Korisniku na koje se podaci odnose.

12. VREME ČUVANJA PODATAKA

12.1. Podaci iz članova 4.2.1. i 4.3.1. za čiju obradu je osnov izvršenje ugovorne obaveze odnosno funkcionisanje servisa čuvaju se dok traje nalog Korisnika


12.02 Podaci iz članova 4.3.5 I 4.3.6 cuvaju se dok je nalog korisnika aktivan I 60 dana nakon njegovog gasenja13. EVIDENCIJA RUKOVAOCA O RADNJAMA OBRADE

13.1. Rukovalac vodi evidenciju o radnjama obrade podataka  Korisnika.

13.2. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: vrsti Korisnika čiji se podaci obrađuju, vrsta podataka Korisnika, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite.

13.3. Evidencija iz člana 13.1. vodi se u pismenom i elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

14. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

14.1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz člana 7, kao i drugih zakonom predviđenih pitanja, Korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

● Poslovno ime Rukovaoca: Nikola Drazic PR, Seen Team 

● Adresa:  Cocina 12, Beograd 

● Email:  kontakt@enabavka.rs 

● Telefon: +381637084005

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Registracijom naloga na Platformi Korisnik potvrđuje da je prihvatio Politiku privatnosti, da je istu pročitao i razumeo, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano

15.2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđeno mesto na veb prezentaciji Platforme, o čemu će Korisnici biti obavešteni na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument pre nego što se sa istim saglase i pre nego što nastave da koriste servis koji nudi Platforma.

16. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

16.2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom te države.